top

Registratúra

Naše služby


Základné informácie


Viete, že niektoré záznamy musíte uschovávať až niekoľko desiatok rokov?

Viete záznamy systematicky a odborne spracovávať?

Poznáte zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a jeho novelu č. 266/2015?

Poznáte vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorá venuje veľkú pozornosť archívnemu a registratúrnemu systému?

Poznáte vyhlášku MV SR č. 410/2015 Z. z., ktorá sa venuje výkonu správy registratúry a tvorbe spisov v orgánoch verejnej moci?

Máte zabezpečenú spoľahlivú a dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov?

Máte vhodné priestory na prehľadné uloženie písomných, obrazových alebo digitálnych záznamov ?

 

Registratúra:

Je agenda, záznamy, spisy atď., ktoré vznikajú pri činnosti právnických a fyzických osôb, orgánoch verejnej moci a nimi zriadených organizácií.

Registratúrny poriadok:

Je interná norma pôvodcu registratúry, ktorá určuje správu registratúry, t. j. od podania a prijatia záznamov (spisov) až po ich bezpečné uloženie vo vyhovujúcich priestoroch a následné vyraďovanie po uplynutí lehôt uloženia.

Registratúrny plán:

Je pomôcka na účelné a systematické ukladanie spisov. Člení registratúru do vecných skupín a určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.

Pôvodca registratúry - každá právnická a fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie, ukladanie, ochranu záznamov, ako aj ich pravidelné vyraďovanie a pod.

 

Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej moci a ním zriadené organizácie, právnické osoby zriadené zákonom alebo konajúce vo verejnom záujme majú v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán. Tieto musí predložiť na posúdenie a schválenie Ministerstvu vnútra SR prostredníctvom príslušného štátneho archívu.

Neodbornou prácou s registratúrou alebo neplnením si povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. sa pôvodca registratúrnych záznamov dopúšťa priestupku, za ktorý môže byť podľa závažnosti sankcionovaný.

 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia