top

Registratúra

Naše služby


Služby pre správcov konkurzných podstát, aktívne firmy

Ponuka služieb

Spoločnosti v konkurze a likvidácii

 • triedenie registratúrnych záznamov
 • usporiadanie registratúrnych záznamov
 • spracovanie vyraďovacieho konania
 • bezpečná fyzická likvidácia registratúrnych záznamov
 • odovzdanie archívnych dokumentov
 • úschova registratúrnych záznamov, ktorým neuplynuli lehoty uloženia

Aktívne spoločnosti

 • úschova registratúrnych záznamov
 • vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
 • pravidelné vytrieďovanie registratúrnych záznamov podľa registratúrnych plánov a ich dopĺňanie do existujúcej registratúry
 • zabezpečenie pravidelného vyraďovania registratúrnych záznamov
 • zriadenie a likvidácia registratúrneho strediska all inclusive

Bývalí zamestnanci

 • vystavovanie potvrdení o odpracovanej dobe pre bývalých zamestnancov u nás ukladaných organizácií
 • vystavovanie potvrdení o hrubých mzdách pre bývalých zamestnancov u nás ukladaných organizácií
 • potvrdenia vystavujeme na základe písomných žiadostí
 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia