top

Naše služby


Registratúrny poriadok a registratúrny plán

K správe registratúry organizácie neoddeliteľne patrí aj vypracovanie vnútropodnikových smerníc Registratúrny poriadok či Registratúrny plán. Povinnosť vypracovania smerníc, ich posúdenie a schválenie miestne príslušným štátnym archívom či pracoviskom vyplýva z ustanovení § 16 ods. 2 písm. b), ods. 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v zmysle jeho novely č. 266/2015 Z. z.

Vďaka mnohoročným skúsenostiam pripravíme, po krátkej konzultácii a poznaní organizačnej štruktúry, optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu pre Vašu organizáciu.

V prípade záujmu sa konzultáciami podieľame sa na ich implementácii v organizácii.

 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia