top

Registratúra

Naše služby


Povinnosti zo zákona

KAŽDÁ PRÁVNICKÁ A FYZICKÁ OSOBA (ďalej pôvodca registratúry), z činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa § 16 zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie záznamov, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy, tvorbu, uchovávanie, ochranu záznamov, umožňovanie výkonu štátneho odborného dozoru, označovanie záznamov, ku ktorým chce obmedziť prístup, vyhotovovanie odpisov, výpisov a potvrdení zo záznamov.

 

Pôvodcovia registratúry, z ktorých činnosti vznikajú aj registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu majú v zmysle § 16, okrem vyššie spomenutých, aj povinnosť vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie Ministerstvu vnútra prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializovaným pracoviskám, ďalej vyraďovať záznamy len so súhlasom archívu a následne mu odovzdať archívne dokumenty.

 

Pôvodcovia registratúry, ktorí sú orgánmi verejnej moci, nimi zriadené organizácie, či organizácie zriadené zákonom alebo konajúce vo verejnom záujme majú aj ďalšiu povinnosť, a to vypracovať aj registratúrny poriadok a predložiť ho na schválenie archívu.

 

Ministerstvo vnútra vypracovalo orientačnú pomôcku k určeniu povinnosti pôvodcov registratúry vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán v súlade s § 16.

 

 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia