top

Registratúra

Naše služby


Legislatíva

V súčasnosti platná legislatíva pre správu registratúry určuje práva a povinnosti pôvodcov registratúr, zriaďovateľov archívov a vymedzuje zákonné povinnosti správcov registratúr a správcov archívov.

Naše právne normy sú plne porovnateľné s normami krajín Európskej únie.


Zákon č. 395/2002 Z. z.

Tento zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry a je jedným zo základných dokumentov o správe registratúry.

Zákon č. 395/2002 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 266/2015 Z. z.

 

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. pojednáva o:

  • hodnotení záznamov, vyraďovaní registratúrnych záznamov, preberaní archívnych dokumentov do archívu
  • ochrane archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov
  • evidencii archívneho dedičstva a o prístupe k archívnym dokumentom

Vyhláška MV SR č. 628/2002 bola naposledy novelizovaná vyhláškou č. 92/2013.

 

Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. pojednáva o:

  • podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
  • spôsobe prijímania a tvorbe spisu a záznamu v elektronickej aj neelektronickej podobe, ich evidencii, obehu, vybavovaní, odosielaní, ukladaní, využívaní, vyraďovaní a pod.

§35 Zákona č. 431/2002 Z. z.

§36 Zákona č. 431/2002 Z. z. 

bottom

Copyright Š 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizåcia