top


Povinnosti zo zákona

KAŽDÁ PRÁVNICKÁ A FYZICKÁ OSOBA (ďalej pôvodca registratúry), z činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa § 16 zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie, tvorbu, ukladanie, uchovávanie, ochranu záznamov, ako aj ich vyraďovanie len so súhlasom Ministerstva vnútra prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou.

 

Pôvodca registratúry má povinnosť evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.

 

V zmysle § 16 ods.2 písm. b) zákona č. 216/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, má pôvodca registratúry povinnosť vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu archívu. To však neplatí pre pôvodcu registratúry, z činnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu registratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva.

 

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 216/2007 Z. z. má povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon.

 

Ministerstvo vnútra vypracovalo orientačnú pomôcku k určeniu povinnosti pôvodcov registratúry vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán.

 

Neodbornou prácou s registratúrou alebo neplnením si povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. sa pôvodca registratúrnych záznamov dopúšťa priestupku, za ktorý môže byť podľa závažnosti sankcionovaný.

 

 
 
 

Aktuality

 

Úsmev ako dar

Čítať ďalej...
 

Naši partneri

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

bottom

Copyright © 2008 - 2011, AD ACTA Created by SEO Optimalizácia